Porezne novosti

Porez na nekretnine

29.08.2017.

Posljednjih nekoliko mjeseci u Hrvatskoj vrlo je aktualno pitanje planiranog uvođenja poreza na nekretnine. Prema predloženoj zakonskoj regulativi navedeni porez trebao bi biti zamjena za postojeću komunalnu naknadu, spomeničku rentu i porez na kuće za odmor.

Međutim, istodobno s najavama poreza na nekretnine, došlo je i puno kritika od strane budućih poreznih obveznika  koji smatraju kako će se uvođenjem novog poreza značajno povećati porezno opterećenje, u odnosu na trenutke izdatke za porezne obveznike.

U tom smislu, potrebno je istaknuti kako se iznos poreza na nekretnine utvrđuje množenjem više faktora u ovisnosti o namjeni nekretnine, starosti i drugim faktorima, a koje detaljnije definira lokalna samouprava.

U sažetku možete pronaći više informacija o samom načinu obračuna poreza na nekretnine te konkretne primjene izračuna na temelju trenutnih zakonskih odredbi propisanih Zakonom o lokalnim porezima (NN 115/16).


POREZ NA DOHODAK Znaju li Vaši radnici kako postupiti pri odlasku na službeni put? Imate li interni pravilnik? Isplaćujete li neoporezive naknade ispravno?

29.08.2017.

Ponekad se porez na dohodak uzima zdravo za gotovo te se često propuštaju porezne uštede, a ponekad i stvaraju porezni rizici. Porez na dohodak možda nije najznačajniji porez u smislu iznosa, ali je svakako najrašireniji, budući da obuhvaća svakog pojedinca i njegova direktna primanja, te često utječe na zadovoljstvo zaposlenika i njegovu odluku o ostanku ili odlasku iz društva.

Kako svako uspješno društvo čine upravo njegovi ljudi, poželjno bi bilo odvojiti vrijeme da se radnicima objasni na koji način postupiti prilikom ispunjavanja putnog naloga, obračuna dnevnica, vođenja evidencija i sl. Mnoga društva s većim brojem zaposlenika ima napravljenu određenu vrstu politika, odnosno Pravilnika o ponašanju zaposlenika prilikom odlaska na put ili izaslanja u inozemstvo.

Uz to, nije loše niti znati kako je porez na dohodak česti fokus porezne uprave u nadzoru, jer postoje određena pravila koje porezni inspektori mogu vrlo lako kontrolirati te izračunati i naplatiti kazne po potrebi.

Pristupanje Republike Hrvatske Mnogostranoj konvenciji stavlja dodatni naglasak na već aktualno pitanje transfernih cijena

25.08.2017.

Ministri i visoki dužnosnici iz 67 država, pa tako i Hrvatske, 7. lipnja 2017. u OECD-u u Parizu potpisali su ili formalno izrazili namjeru da potpišu inovativnu mnogostranu konvenciju.
BEPS (Base erosion and profit shifting - smanjenje porezne osnovice i prelijevanje dobiti) je akcijski plan OECD-a i G20 zemalja za borbu protiv izbjegavanja plaćanja poreza na globalnoj razini. Akcijski plan se sastoji od 15 akcijskih mjera. 
Mnogostrana konvencija ima za cilj unijeti rezultate OECD/G20 BEPS akcijskog plana u više od 2.000 ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja diljem svijeta sa svrhom sprečavanja agresivnih poreznih planiranja i izbjegavanja plaćanja poreza.
Samim time, potpisnice idu u smjeru sve veće transparentnosti i razmjene informacija između država potpisnica (između ostalog i Hrvatske), s ciljem borbe protiv smanjenja poreznih osnovica i prebacivanja dobiti u druge države.
 

MEĐUNARODNI UGOVORI

21.07.2017.

Potpisan Ugovor između Republike Hrvatske i Ujedinjenih Arapskih Emirata o izbjegavanju dvostrukog  oporezivanja

U suvremenoj ekonomiji koja podrazumijeva rastuće globalne veze nije neobično za neku tvrtku ili pojedinca koji živi u jednoj zemlji da ostvaruje oporezivu dobit ili dohodak u drugoj. U praksi se često događa da se tako ostvarena dobit ili dohodak oporezuje u državi rezidentnosti tvrtke ili pojedinca a zatim i u državi u kojoj je ta dobit ili dohodak ostvaren, što se u praksi naziva problemom dvostrukog oporezivanja.
U svrhu izbjegavanja navedenog mnoge zemlje pribjegavaju sklapanju bilateralnih ugovora u vidu Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja kojima se definiraju pravila i metode s ciljem olakšavanja kretanja kapitala i radne snage s poreznog aspekta, odnosno otklanjanja pretjeranog poreznog opterećenja.
Slijedom navedenog, Republika Hrvatska je do sada potpisala i primjenjuje Ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s oko 60 država, pri čemu je najnoviji sklopljen s Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a kojeg su 13. srpnja 2017. godine u Zagrebu potpisali hrvatski ministar financija dr. sc. Zdravko Marić i šeik Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ministar vanjskih poslova i međunarodne suradnje Ujedinjenih Arapskih Emirata (nadalje: UAE).

IDENTIFIKACIJA I PROCJENA NEMATERIJALNE IMOVINE s naglaskom na nematerijalnu imovinu odnosi s kupcima – „Customer relationships“

21.06.2017.

Nematerijalnu imovinu koja privlači pažnju i ima značajnu vrijednost obično je teško izolirati, odnosno identificirati te time i vrednovati.
Naime, ona sama po sebi ne generira novčane tokove, ali omogućuje poduzeću da naplati više cijene za svoje proizvode i/ili usluge i time predstavlja ključni dio poduzeća, tj. njegovog biznisa. U konačnici, navedeno rezultira da poduzeće, kao cjelina, generira veće novčane tijekove.
Prilikom poslovnih spajanja, sukladno MSFI-ju 3 Poslovna spajanja, poduzeće stjecatelj je dužan na datum stjecanja priznati, odvojeno od goodwilla, utvrdivu (identificiranu) stečenu imovinu, utvrdive preuzete obveze i svaki nekontrolirajući interes u stečeniku. Dodatno, stjecatelj je utvrdivu stečenu imovinu i utvrdive preuzete obveze dužan mjeriti po njihovim fer vrijednostima na datum stjecanja.
Za posljedicu, procjena fer vrijednosti nematerijalne imovine je značajno teža nego vrednovanje neke druge materijalne imovine. U nastavku je opisana nematerijalna imovine koja se najčešće identificira, metode procjene istih te je detaljnije opisana dohodovna metoda po kojoj se vrednuje identificirana nematerijalna imovina odnosi s kupcima – „Customer relationships“.
 
Detaljnije o temi možete pročitati u sažetku kojeg možete preuzeti ovdje.
vrh stranice