Revizorske novosti

Razlike novog i starog Zakona o reviziji

Dana 22. rujna 2017. godine izglasan je konačni prijedlog Zakona o reviziji koji stupa na snagu dana 1. siječnja 2018. godine.

S  obzirom  da  je  na  razini  Europske  unije  usvojena  Direktiva  2014/56/EU  Europskog parlamenta  i  Vijeća  od 16.  travnja 2014.  o  izmjeni  Direktive 2006/43/EZ  o  zakonskim revizijama  godišnjih  financijskih  izvještaja  i  konsolidiranih  financijskih i Uredba (EU)  br.  537/2014  Europskog  parlamenta  i  Vijeća  od 16.  travnja  2014.  o  posebnim  zahtjevima  u  vezi  zakonske  revizije  subjekta  od  javnog  interesa i  stavljanju  izvan  snage  Odluke  Komisije  2005/909/EZ s ciljem  uspostave  novog  pravnog  okvira  za  zakonsku  reviziju  godišnjih financijskih   izvještaja   i   konsolidiranih   financijskih   izvještaja,   potrebno   je   Direktivu 2014/56/EU  prenijeti  u  nacionalno  zakonodavstvo,  odnosno  omogućiti  provedbu  Uredbe  (EU) br.  537/2014. 

Obrazac za prijavu konsolidacije

26.04.2017.

Budući da je u tijeku predaja godišnjih financijskih izvještaja za statističke i druge potrebe za 2016. godinu, u nastavku Vas obavještavamo između ostalog i o obvezi predaje obrasca za konsolidaciju.

Predaja GFI-a za 2016.godinu - izmjene web aplikacije RGFI

09.03.2017.

Budući da je u tijeku sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu, u nastavku Vas obavještavamo o izmjenama u web aplikaciji RGFI.

 
Obzirom na odredbu članka 19., stavka 12. Zakona o računovodstvu kojim je  propisano da godišnje financijske izvještaje potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika, a godišnji financijski izvještaj subjekata koji nemaju upravu, odnosno izvršne direktore potpisuju osobe ovlaštene za njihovo zastupanje, izmijenjen je način potpisivanja učitane dokumentacije.
 

MSFI 16: Najmovi - ključne točke novog standarda

15.11.2016.

MSFI 16 je novi standard koji propisuje način priznavanja, mjerenja, prikazivanja i objavljivanja najmova, čija primjena obavezno počinje od 1. siječnja 2019. godine. 
MSFI 16 zamjenjuje MRS 17 - Najmovi i pripadajuća pojašnjenja MRS-a 17 (IFRIC 4, SIC 15 i SIC 27). Glavni cilj novog standarda je pružiti vjerodostojnije informacije o najmovima koje se objavljuju u financijskim izvještajima.
 
Ključne novosti koje uvodi novi MSFI 16 posebno se odnose na najmoprimce koji će prema novom standardu biti obvezni priznati imovinu i obveze u bilanci po svim najmovima (poslovnim i financijskim).
 
vrh stranice