Usluge obračuna plaća

Usluge obračuna plaća uključuju sljedeće:
 • obračun mjesečnih plaća, premija (bonusa) odnosno dodataka na plaću, poreza, prireza i obveznih doprinosa te obustava i naknada umjesto plaća kao i refundacija tih naknada te ostalih primanja koja imaju obilježje dohotka od nesamostalnog rada (bolovanja, godišnjih odmora prema podacima dostavljenim od Vas),
 • obračun autorskih honorara, naknada po ugovorima o djelu, ugovorima studentskog servisa, naknada članovima nadzornih odbora - prema Vašim nalozima,
 • izrada isplatnih lista i naloga za doznake u korist računa radnika, kao i naloga za doznake koje se odnose na poreze i doprinose iz i na primanja (izlist i dostava svih mjesečnih isplatnih lista odgovornoj osobi),
 • izrada i dostava rekapitulacije uplata na tekuće račune radnika poslovnim bankama, pojedinačnih naloga za plaćanje (ili alternativno plaćanje Internet bankarstvom, temeljem posebnog ovlaštenja i punomoći),
 • priprema mjesečnih izvješća o primicima od nesamostalnog rada, porezu i prirezu na dohodak te obveznim doprinosima za obvezna osiguranja (ID obrazac),
 • priprema mjesečnih izvješća o drugom dohotku (IDD obrazac)
 • priprema mjesečnih izvješća o obračunatim i uplaćenim obveznim doprinosima, porezu i prirezu poreza na dohodak (R-Sm obrazac),
 • priprema pojedinačnih godišnjih izvješća o isplati plaće i mirovina (IP obrazac) i evidencija o dohotku od nesamostalnog rada (DNR i IDD-1 obrazac) (otvaranje i redovito vođenje porezne kartice za svakog radnika, te po proteku godine predavanje svakom radniku za koga se vodi obračun plaća),
 • priprema temeljnica i naloga za knjiženje u računovodstvu,
 • po potrebi, dostava relevantnih obrazaca u nadležne institucije,
 • podršku s prijavama i odjavama djelatnika kod nadležnih institucija.
Tijek obračuna osobnih primanja u shematskom prikazu možete preuzeti ovdje.
vrh stranice